Financieringsmonitor 2021

2/4/2022

Financieringsmonitor2021
Op 16 december 2021 heeft het CBS de Financieringsmonitor van 2021 gepubliceerd. Deze monitor geeft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering en hoe succesvol de zoektocht naar externe middelen is. Het heeft betrekking op de business economy van de Nederlandse markt. De Nederlandse financieringsmarkt is geschetst naar acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb-beurs en private equity.

Mkb-financiering
Bancair
Na de start van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020 is er ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2019 een terugloop te zien van nieuwe kredietverlening aan het bedrijfsleven door banken. In het derde en vierde kwartaal van 2020 zette deze daling verder voort. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een lagere investeringsbereidheid bij bedrijven. Grote investeringen werden uitgesteld in afwachting van het effect wat Corona op het bedrijf zou kunnen hebben. Daarnaast geven banken aan dat zij de acceptatiecriteria voor kredietverlening hebben aangescherpt.

Non-bancair
De non-bancaire vormen van financiering in Nederland kenden jarenlang een consequente groei. De omvang van crowdfunding nam van 14 miljoen euro in 2012 toe tot 730 miljoen euro in 2021. Investeringen in bedrijven vanuit durfkapitaal en private equity werden bijna vier keer zo groot in diezelfde periode en de omvang van objectfinancieringsvormen equipment lease en factoring verdubbelde. In 2020 stagneerde deze groei voor het eerst sinds 2012 door de gevolgen van het coronavirus.

Zoektocht naarfinanciering
In de Financieringsmonitor wordt de zoektocht naar externe financiering opgedeeld in een aantal stappen:

·        De eerste stap is een mogelijke behoefte aan financiering, deze behoefte is tussen juli 2020 en juli 2021 gedaald van 22% naar 19%. Bedrijven zonder externe financieringsbehoefte financieren het liefst met intern eigen vermogen of stellen investeringen uit door Corona.  

·        Stap twee is de oriëntatie op externe financiering. Bedrijven doen het meest een beroep op banken. 63 procent stapt direct naar de bank om de mogelijkheden te bespreken, echter daalt dit aantal sterk. In 2018 en 2019 oriënteerde nog 80 procent van het mkb zich via de bank. Financieringsvormen zoals crowdfunding worden steeds populairder.

·        In de derde stap wordt de financieringsaanvraag gedaan. Tussen juli 2020 en juli 2021 lag het bedrag dat het mkb aan externe financiering zocht op een gemiddelde van €99.000, -. Ook hier is het effect van Corona zichtbaar. De belangrijkste reden om niet over te gaan tot het indienen van de financieringsaanvraag is de verkeerde timing door Corona.

·        De uitkomst van de financieringsaanvraag is stap vier. Het percentage bedrijven met een deels of geheel succesvolle aanvraag is in de afgelopen jaren gedaald van 84 procent in 2019 naar 77 procent in 2021. De oorzaak van dit dalende percentage ligt bij het micro- en kleinbedrijf. Zij hebben steeds meer moeite om de relatief lage kapitaalbehoeftes gefinancierd te krijgen. In het grootbedrijf geeft maar liefst 100% van de respondenten aan dat het gezochte bedrag succesvol is aangetrokken.

·       De laatste stap is de toekomstige financieringsbehoefte. In totaal verwacht 13% van het mkb een financieringsbehoefte te zullen hebben in de periode 1 juli 2021 t/m 1 juli 2022. Over het algemeen is de verwachte financieringsbehoefte in het klein- (21% naar 15%) en middenbedrijf (26% naar 13%) het meest afgenomen.

Invloedcorona
Geconcludeerd kan worden dat Corona in alle stappen van de zoektocht naar financieringinvloed heeft. De beperkende maatregelen die door de overheid zijn genomen staan direct in relatie met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Toch bleven grote liquiditeitstekorten en faillissementen bij veel bedrijven uit vanwege omvangrijke steunpakketten en een gezonde uitgangspositie. Hierdoor sloegen problemen in de reële economie niet over naar het financiële systeem. Het beleid van de Europese Centrale Bank zorgt ervoor dat de rentes op krediet laag zijn gebleven. Het afbouwen van de steunmaatregelen kan er echter voor zorgen dat bedrijven op een later moment in de problemen komen. We verwachten dan ook dat de liquiditeitsbehoefte van het mkb zal toenemen zodra de terugbetalingen van bijvoorbeeld uitgestelde belasting of NOW aanvangen.

Verwacht jij werkkapitaal nodig te hebben? Of wil je oriënteren op een andere investeringsbehoefte binnen je organisatie? SmartFunding kan jouw onderneming vanaf de oriëntatie stap al helpen met onafhankelijk financieringsadvies. Wezoeken gezamenlijk naar financieringsmix die geschikt is in jouw situatie. Interesse? Neem vrijblijvend contactop met één van onze adviseurs!

Onafhankelijk advies
Lokale kennis en betrokkenheid
Persoonlijke begeleiding
VONK360 | Traverse 3 | 3905 NL Veenendaal